Hvad sker der med affaldet når det er sorteret?

Jern og metal
Det afleverede gamle jern og metal køres til en skrotvirksomhed, hvor en “shredder-kværn” deler metallet i små stykker. De små stykker bliver sorteret i magnetiske og ikke-magnetiske metaldele, samt i en resterende bunke bestående af gummi, plast, glas osv. Derefter sendes metallerne videre til forarbejdning på fabrikker, hvor det bliver yderligere sorteret. Fx sorteres aluminium fra kobber og messing, så alt kan blive smeltet om og brugt igen som råvarer. Nu kan det gamle jern og metal indgå i produktionen af nye metal- og stålprodukter, fx i cykler, køkken- og haveredskaber eller biler, men også mindre ting som dåser og låg af forskellige slags.

Bildæk
Dæk kan sagtens genanvendes. Enten regummieres de og bliver til slidbanedæk, eller de laves til smulder og bruges som råvare i produktionen af nye produkter, eksempelvis underlag på kunstige græsplæner og fødder til traffikskilte.

Deponi
Indholdet af deponi-containeren er alt sammen materialer, som ikke kan genanvendes og ikke kan brændes i et normalt forbrændingsanlæg. Derfor er den sidste udvej at deponere affaldet under miljøsikre forhold.

Glas og flasker
For at skåne miljøet mest muligt genbruges så mange hele flasker som muligt. Indsamlede flasker sorteres på flaskecentraler og vaskes grundigt, inden de afsættes til genopfyldning i Danmark og udlandet. Det resterende glas og glasskår farvesorteres og afsættes til glasværker, der omsmelter skårene til nye glas og flasker.

Asbest
Asbest er et farligt materiale. Materialet udgøres af små fibre, som kan forsage lungekræft, hvis det indåndes. Det er umuligt at brænde asbest, da det tåler temperaturer op til 900 grader. Asbestpladerne køres derfor til deponi på Odense Nord Miljøcenter, hvor det placeres på et afmærket område og overdækkes med jord.

Plastik
Den bløde plast køres til en aftager, som forsorterer plasten, inden den opballes og sælges videre til fabrikker, primært i Tyskland og Holland. Her genanvendes plasten til nye plastprodukter. Plasttypen DP frasorteres i 2 farvekategorier: kulørte og transparente. På aftager-fabrikken bliver det granuleret og lavet til nye plastprodukter.

Elektronik
De elektriske produkter køres til en aftager, hvor de skilles ad. De genbrugelige dele som foreksempel plast, glas og jern, bliver sorteret fra og genanvendt. Optræder der miljøskadelige dele, bliver de fjernet og specialbehandlet. Det, som ikke kan genanvendes, og som ikke er til fare for miljøet, brændes og bliver til el og fjernvarme.

Gulvtæpper
Gummibelægningen på gulvtæpperne skrabes af, og gummien genanvendes til nye gummiprodukter. Resten af tæppet går til forbrænding, hvor varmen udnyttes til el og fjernvarme.

Madrasser og træmøbler
Containeren køres til et sorteringsanlæg, hvor materialer som jern, pap, rent træ sorteres fra til genanvendelse. Resten køres til forbrændingsanlæg, hvor det brændes sammen med køkkenaffaldet fra husholdninger, brændbart fra industrien, storskrald fra storskraldsindsamlinger og småt brændbart. Varmen fra ilden udnyttes dels til el og dels til varme, som via netværket af rør og ledninger føres tilbage til husholdningerne. Ved at brænde affaldet frem for at deponere det, udnyttes energiindholdet i affaldet, og man undgår, at det fylder på lossepladsen. Desuden sparer man CO2 fra det olie, kul eller naturgas, man i stedet ville have anvendt. Røg, aske og slagge (jern- og metalrester fra affaldet) er biprodukter af forbrændingen. Røgen renses, asken deponeres og slaggen sorteres. Langt det meste af slaggen kan genbruges til nye jern- og metalprodukter. Den resterende del knuses og bruges som underlag til vejbelægninger.

 

Hvad er en genbrugsstation?

En genbrugsstation er et sted, hvor man afleverer sit affald til genbrug, deraf navnet. Genbrugsstationen består ofte af forskellige containere, hvori man skal sortere sit affald. F.eks. skal metalskrot i én container, trykimprægneret træ i en anden, mens andre containere benyttes til bl.a. småt brændbart eller byggeaffald. Containerne er altid markeret med navn, og hvis man er i tvivl, bør man spørge den pladsansvarlige om råd. Du skal som regel benytte en genbrugsstation i den kommune du bor i, og det er altid en god ide at undersøge åbningstiderne for genbrugsstationerne i din kommune, inden du tager afsted. Nogle har f.eks. søndagslukket, andre lørdagslukket osv. Mange steder kræves det at bilen er på hvide nummerplader eller at bil og trailer ikke vejer over 3500 kg, for at undgå at erhvervsvirksomheder gratis skiller sig af med affald, som de skal betale for at komme af med. Flere steder oprettes “klunserhjørner” til ting, der ikke fejler noget. Alle kan nu tage dem med hjem.

Skån miljøet – aflever affald på en genbrugstation

For at sikre at affald ikke ender i naturen, bør man aflevere sit affald på en genbrugsstation. Det er godt for miljøet, og du sikrer også, at affaldet bliver sorteret korrekt, og i overensstemmelse med de gældende regler på området. Du kan også aflevere malingrester, kemikalier og andre ting, som kan være særligt skadelige, hvis de efterlades i naturen. Nogle af de mest typiske containere omfatter: Pap – til nyt pap, Papir – til nyt papir, Haveaffald – til kompost, Jern og metal – til nyt metal, Flasker og glas – til nyt glas eller renset og genbrugt direkte (Flere steder smides plastflasker og/eller aludåser i glasindsamlingscontainere), PVC Plast – til nye PVC kloark nedløbsrør, Gips – til nyt gips, Brændbart affald – til kraftvarmeværker, Asfalt – knuses til opfyld af grusveje eller bundlag på nye veje og pladser. Blandes evt. med beton. Må kun bruges til veje og trafikarealer pga. fenoler i asfalten, Beton – Knuses til underlag, Elektronikaffald – skilles ad og omsmeltes, Batterier og Akkumulatorer til genanvendelse. Bemærk iøvrigt også, at du på de fleste genbrugsstationer kan aflevere dit haveaffald, og nogle steder kan du endda få gratis muldjord med hjem til din have.

Husk klare sække på din genbrugsstation

Aflever altid dit affald i klare sække på din genbrugsstation! På genbrugsstationerne skal du aflevere affald i klare sække, for at personalet på genbrugsstationen kan se, at affaldet kommer i den rigtige container. Det er derfor af stor vigtighed, at du husker dette. Du vil, hvis du afleverer affald i sorte affaldssække, blive sat til at omsortere det hele og aflevere det i klare sække på din genbrugsstation. Det er for at sikre, at intet affald havner det forkerte sted.