Om affald

Affald er det, der bliver tilbage, når produktion eller forbrug er ført til ende. Det er materiale der ikke for brugeren har nogen værdi og derfor må bortskaffes for at det ikke skal ophobe sig og være til gene.
Affald er ikke kun noget, der opstår, når mennesker lever og arbejder. Det opstår også som en rest efter dyrenes eksistens. Når Pileboreren (Cossus cossus) skyder træsmuld ud af sin tunnelåbning, er der tale om affald. Det samme gælder, når musen har ædt hasselnødderne og efterlader skallerne. Strengt taget kan man også tale om affald i forbindelse med de grønne planter. De skaber et overskud af ilt gennem fotosyntesen, og den afgiver de til atmosfæren for at undgå iltningsskader. Tankevækkende nok har de samtidig et skjult forbrug af ilt til ånding, og det fører til, at der afgives CO2 som affald.
En særlig slags affald har en vigtig rolle at spille i naturens kredsløb. Det er den førne (førne = ikke-nedbrudt organisk materiale), som ligger på jordoverfladen, der danner grundlaget for nedbryderkædernes aktivitet. Nedbryderne omsætter alt organisk materiale, så energiindholdet udnyttes, og de mineralske stoffer (f.eks. kvælstof, fosfor og kalium) genbruges. Affaldet fra deres virksomhed er dels varme og CO2 og dels frigjorte, mineralske stoffer. Mens varmen tabes til verdensrummet, genbruges både CO2 og mineralske stoffer af planterne. Når affald kun består af organisk stof, kan det omsættes som førne og genbruges af planterne. Men når affaldet består af giftige og tungt nedbrydelige, syntetiske stoffer, eller når det indeholder ikkenedbrydelige tungmetaller, giver affaldet anledning til, at der opstår et affaldsproblem.
Den daglige brug af begrebet affald sidestilles ofte med husholdningsaffald/renovation, selvom renovation dækker bredere ved også at omfatte genanvendelige materialer. Affald fra menneskers levevis er altså de spildprodukter som ikke umiddelbart kan bruges til andet end fyld på fyldpladser eller afbrænding, typisk i forbrændingsanlæg. [Kilde: Wikipedia]

Hvad er en genbrugsstation?

En genbrugsstation er et sted, hvor man afleverer sit affald til genbrug, deraf navnet. Genbrugsstationen består ofte af forskellige containere, hvori man skal sortere sit affald. F.eks. skal metalskrot i én container, trykimprægneret træ i en anden, mens andre containere benyttes til bl.a. småt brændbart eller byggeaffald. Containerne er altid markeret med navn, og hvis man er i tvivl, bør man spørge den pladsansvarlige om råd. Du skal som regel benytte en genbrugsstation i den kommune du bor i, og det er altid en god ide at undersøge åbningstiderne for genbrugsstationerne i din kommune, inden du tager afsted. Nogle har f.eks. søndagslukket, andre lørdagslukket osv. Mange steder kræves det at bilen er på hvide nummerplader eller at bil og trailer ikke vejer over 3500 kg, for at undgå at erhvervsvirksomheder gratis skiller sig af med affald, som de skal betale for at komme af med. Flere steder oprettes “klunserhjørner” til ting, der ikke fejler noget. Alle kan nu tage dem med hjem.

 

Skån miljøet – aflever affald på en genbrugstation

For at sikre at affald ikke ender i naturen, bør man aflevere sit affald på en genbrugsstation. Det er godt for miljøet, og du sikrer også, at affaldet bliver sorteret korrekt, og i overensstemmelse med de gældende regler på området. Du kan også aflevere malingrester, kemikalier og andre ting, som kan være særligt skadelige, hvis de efterlades i naturen. Nogle af de mest typiske containere omfatter: Pap – til nyt pap, Papir – til nyt papir, Haveaffald – til kompost, Jern og metal – til nyt metal, Flasker og glas – til nyt glas eller renset og genbrugt direkte (Flere steder smides plastflasker og/eller aludåser i glasindsamlingscontainere), PVC Plast – til nye PVC kloark nedløbsrør, Gips – til nyt gips, Brændbart affald – til kraftvarmeværker, Asfalt – knuses til opfyld af grusveje eller bundlag på nye veje og pladser. Blandes evt. med beton. Må kun bruges til veje og trafikarealer pga. fenoler i asfalten, Beton – Knuses til underlag, Elektronikaffald – skilles ad og omsmeltes, Batterier og Akkumulatorer til genanvendelse. Bemærk iøvrigt også, at du på de fleste genbrugsstationer kan aflevere dit haveaffald, og nogle steder kan du endda få gratis muldjord med hjem til din have.

Husk klare sække på din genbrugsstation

Aflever altid dit affald i klare sække på din genbrugsstation! På genbrugsstationerne skal du aflevere affald i klare sække, for at personalet på genbrugsstationen kan se, at affaldet kommer i den rigtige container. Det er derfor af stor vigtighed, at du husker dette. Du vil, hvis du afleverer affald i sorte affaldssække, blive sat til at omsortere det hele og aflevere det i klare sække på din genbrugsstation. Det er for at sikre, at intet affald havner det forkerte sted.